اعجاز در سریال حضرت یوسف مثل اینکه ول کن این سریال نیستند؟

اعجاز سلحشور

جنابآقای سلحشور من اصلا کاری ندارم که بیست میلیارد مملکت را هدر داده ای واصرار داری که شش میلیارد است . و از اینکه خیال مردم را نسبت به یوسف وقصه زیبایش خراب کرده ای ناراحت نیستم .

و به رگ غیرتم برنمی خورد که ساقپای زلیخا و گردن زن یوذارسیو پیداست .

و از این که اردلان به جای جبرییلبازی می کند خنده ام نمی گیرد .

و از این که خیال می کنی از همه علما وفضلای قم باسوادتری و می توانی بفهمی کدام روایت صحیح است و کدام خراب وجواب سبحانی و شیخ حسین ورا با قدرت تمام می دهی هیچ خیالی ندارم .

ومطمئن باش از این که هنوز نمی دانی زبان معیار چیست و گونه های زبانی چیستاز تو انتقاد نمی کنم.

و تعجب نمی کنم وقتی یک برده بی سواد می گویدکاهنان ما را به استعمار کشیده اند و مانع توسعه یافتگی مملکت مصر شده اند

و یا مسئول آن دو سیلویی که قرار است هفت سال گندم را نگهداری کنند بهکسی می گوید ” نام شما در لیست نیست ” .

و به من چه که نمی دانی آن زمان نمیگفتند ” سوریه ”

و اهرام مصر بعد از یوسف ساخته شده اند .

و اصلا به من چهکه زلیخا جوان شد را از کجا درآوردی .

کسی کاری ندارد که روایت شما توراتیاست نه قرآنی .

از این که پرتقال تامسون را جای ترنج به خرد زیبارویان مصرمی دهی.

و موش پلاستیکی را جای موش واقعی بازی می دهی گله ندارم .

من گلهنمی کنم چون جوابت این است که این آقا نماز نمی خواند و غرض مرض دارد .

وکاری ندارم که یعقوب از هزار کیلومتری بوی یوسف را می شنود ولی از نزدیکنمی داند کدام یوسف است .

و یوسف یک قسمت عالم الغیب است و یک قسمت همسلولی اش را نمی شناسد .

و از این که یک گله بیست گوسفندی را یازده چوپانمی رانند شگفت زده نیستم .

و از این که یعقوب یک آدم جاهل و احمق نشانداده شد نمی پرسم در حالی که زلیخا عارفی بالله بود که حقایق عرفان را درککرده بود ولی یعقوب هنوز اسماعیلش را ذبح نکرده بود .

فقط یک سوال مهمدارم . این گفت و گو و محاوره زیر را که در حد اعجاز است از کجایت درآوردهای ؟

یعقوب : آه آنها چیستند . کوهند یا تپه .
یکی از بچه های یعقوب : نه آنها اهرام مصرند .
یعقوب : اهرام مصر ؟
یکی از بچه ها : آری اهرام و این ها ساخته دست بشرند .
یعقوب : اوهوم.

 

/ 4 نظر / 8 بازدید
قلم سوخته

چه زیبا حرف دل همه را نوشته ای آفرین[گل]

مهکامه

والا من مطمئنم که دخترم اون هم عکس مارک عضو گروه westlife ست که من طرفدارشم بورو عکساشون رو بگیر[عینک]

مهکامه

معنی اسم:ماه کوچکی که به آرزوهاش میرسه[لبخند][لبخند]