بادبادک

بادبادک ها هر چقدر هم که اوج بگیرند هنوز با آن نخ کذایی اسیر زمین اند! فریب نمی خواهم به من پرواز بیاموز!!!

/ 1 نظر / 2 بازدید
سونیا

بوزی نام یک بخش در خوزستان است به علت حاکمیت انگلیس بران به معنای بزی به معنای دیوار وحصاررابران نهادندوبه این نام معروف شددرزمان ساسانیان به باسیان معروف است بوزی به ازادراه خلیج راه مستقیم دارد که البته نیازبه توجه دارد[گل][گل][گل]