عشق آسمان و دریا

میگن هرگز آسمان به زمین نمیرسه!میگن افق فقط بهخاطر خطای دید بوجود میاد!

یه روز تو ساحل نشسته بودم.به دریا نگاه می‌کردم.صاف و آرام بود .لاجوردی آسمان در دل دریا خودنمایی می‌کرد. آفتاب هم میدرخشید و قطرات دریا را برای اقامتی آسمانی با بالا فرا می‌خواند.نسیم خنکی می‌وزید و صدای امواج کوچک دریا موسیقی متن این تصویر آبی رنگ مقابل من بود. هیچ وقت آسمان به زمین نمیرسد.

پیش خودم گفتم چرا از دور که به آب نگاه می‌کنی همیشه آبی رنگ هست.چرا همیشه تو نقاشیها باید رنگ آب را آبی کشید اما وقتی که آب دریا یا کلا آب را در مشت بگیری هیچ رنگی نداره؟

به این فکر می‌کردم که چند شب پیش که آمدم کنار دریا هیچ نسیمی نمی‌وزید و آسمان پر از ستاره بود اما دریا مواج بود،البته نه مواجی که خرابی به بار بیارد!

به این فکر میکردم که چرا وقتی ابرهای سیاه در آسمان هست دریا اینقدر خمشگین هست و خودش را به این طرف و آنطرف می‌کوبه!؟

اما زمانی که هوا آفتابیست و خورشید خانم در دل آسمان هست،دریا اینقدر ساکت وآرام و زیباست؟ همین حین کسی از کنارم گذشت و داشت شعری از حافظ می‌خواند که مثل اکثر شعرهای حافظ مضمونی از عشق و عاشقی داشت!

 

عشق.      علاقه شدید قلبی،   بیش از اندازه کسی را دوستداشتن!آنقدر دوست داستن که آدم از خودش هم بگذره!

دگرخواهی و.............!

این فکرها از ذهنم میگذشت و نگاهم معطوف دریا بود.

چه رابطه‌ای میتواند بین دریا و آسمان باشد؟چه رابطه‌ایست که آسمان زیبایی خودش را به دریا می‌بخشد و دریا از اینکه آسمان غمگین می‌شود به تلاطم و ناراحتی می‌افتد؟

عشق.تنها عشق است.آره رابطه بین آسمان و دریا چیزی جز عشق نیست.وقتی آسمان پر از ستاره است،دریا از شدت زیبایی آسمان تقلا میکند تا خود را به بالا بکشد. وقتی آسمان را ابرهای سیاه و غمناک دربرمیگیرد، دریا می‌غرد چون تاب اشکهای آسمان را ندارد.

و آسمان نعره میزند چون دریا را متلاطم میبیند.عشق را از دریا و آسمان میتوان آموخت. آن رنگش را مدهد تا دریا زیبا شود و این یکی وجود خود را میدهد.هریک برای زیبا شدن آن یکی در تلاش هستند. هرکدام از خود میگذرند تا دیگری بهتر باشد.هیچکدام طاقت دیدن غم همدیگر را ندارند و همیشه هم از همدیگر دور می‌مانند اما خود را وقف هم میکنند!

باید عشق را از دریا و آسمان آموخت که هر لحظه‌شان

نشانی از عشق حقیقی را نمایان می‌کند حتی غروب

 

خورشید داغ در دل دریای سرد!

/ 0 نظر / 15 بازدید