فاطمه فاطمه است

 

خواستم که بگویم: فاطمه دختر خدیجه بزرگ است. دیدم که فاطمه نیست،خواستم که بگویم: فاطمه دختر محمد (ص) است،دیدم که فاطمه نیست. خواستم که بگویم: فاطمه همسر علــی(ع) است. دیــــدم که فاطمه نیست. خواستم که بگویم: فاطمه مادر حسنیــن است. دیدم که فاطمه نیست. خواستم که بگویم: فاطمه مادر زینب است. باز دیدم که فاطمه نیست.نه اینها همه است و این هــمه فاطمه نیست؛ فاطمه، فاطمه است.

/ 0 نظر / 2 بازدید