چه کس می داند که تو در پیله ی تنهایی خود تنهایی ؟چه کسی می داند که تو در حسرت یک روزنه در فردایی ؟پیله ات را بگشا ....تو به اندازه یک پروانه زیبایی

/ 2 نظر / 6 بازدید
گلبرگ

چرا باید فقط به خاطر اینکه دیگران زیباییمون رو ببینن خودمون رو زیبا کنیم؟!

تنها

قرار نبود لو بدی...[قهقهه][خنده][ساکت] تو هم مارو اذیت کن عشق من... اشکال نداره ... اگه خنده به لبای دوستام بیاد خوشحال میشم... تازه شدم مثل خودت[نیشخند] چاه نکن بهر کسی ... خودتم لو میری[سبز]