عید شما مبارک نماز و روزه ها و عباداتتون مقبول درگاه حق

کم کم غروب ماه خدا دیده می شود
صد حیف ازین بساط که برچیده می شود
در اینبهار رحمت و غفران و مغفرت
خوشبخت آنکسی ست که بخشیده می شود
عید شمامبارک

-        فرازهایی از دعای وداع امام سجاد-ع با ماهرمضان:
بدرود ای بزرگترین ماه خداوند و ای عید اولیای خدا...
بدرود ای ماهدست یافتن به آرزوها...
بدرود ای یاریگر ما که در برابر شیطان یاریماندادی...
بدرود ای که هنوز فرا نرسیده از آمدنت شادمان بودیم
و هنوز رختبرنبسته از رفتنت اندوهناک.
*
التماس دعا*

-
خداحافظای ماه غفران و رحمت
خداحافظ ای ماه عشق و عبادت
خداحافظ ای ماه نزدیکی برآرزوها
خداحافظ ای ماه مهمانی حق تعالی
خداحافظ ای دوریت سخت وجانکاه
خداحافظ ای بهترین ماه الله

 

- حلولماه عید و شادی مسلمین است
پایان ماه روزه، برای صائمین است
نشاط و افتخار وشادی و سربلندی
از محک الهی برای مؤمنین است

-
عیدسعید فطر و پایان ماه صیام
بخواهیم از خدای ذو الجلال و الکرام
که تا سالآینده، صفا و پاکی دل
حفظ بشه و نباشیم از انسانهای غافل

 

عید صیام آمد و ماه صیام رفت
لطف تمام آمد و فیض تمامرفت
شد عید فطر و لطف خدا باز تازه شد
گرد غم گناه ز جان عوام رفت
*
عیدتونمبارک*

 

/ 0 نظر / 30 بازدید